Planit巧摄 banner
Planit巧摄
  • 2,850粉丝数

视频

(44)
37.瀑布彩虹
2019-01-16
35.光照功能
2019-01-16
38.云层距离
2019-01-16
32.曝光计算-景观模式
39.潮汐高度
2019-01-16
29.月食功能
2019-01-16
28.日食功能
2019-01-16
17.日月搜索功能进阶
14.日期时间栏
40.潮汐搜索
2019-01-16
34.阴影功能
2019-01-16
31.曝光计算-减光镜模式
30.曝光计算-手工模式
27.序列摄影
2019-01-16
26.延时摄影功能进阶
25.延时摄影功能入门
22.银河功能进阶
23.流星雨
2019-01-16
21.银河功能入门
19.星轨实例
2019-01-16
8.坐标和距离工具
18.星星星轨
2019-01-16
13.星历翻页
2019-01-16
250.全景工具
16.日月搜索功能入门
12.航拍工具
2019-01-15
7.取景框功能
10.景深工具
2019-01-15
9.焦距工具
2019-01-15
3.搜索功能
2019-01-15
2.菜单
2019-01-15
美国日全食
2017-08-31
黑山月亮对齐
  • 1